Ο άγιος μάρτυς Ησύχιος

ο Συγκλητικός

2α Μαρτίου

Μεγάλος αξιωματούχος του παλατιού και της Συγκλήτου Βουλής ήταν στους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού ο άγιος Ησύχιος. Δε δίστασε όμως να περιφρονήσει όλα τα αξιώματα που κατείχε ως ανώτατος πολιτικός άρχοντας και να ομολογήσει με θάρρος ενώπιον του αυτοκράτορα ότι είναι χριστιανός. Τότε ο βασιλιάς εξαγριώθηκε και διέταξε να του αφαιρέσουν την επίσημη στολή του αξιώματός του, να του φορέσουν ταπεινωτικό ένδυμα και, για να τον εξευτελίσει ακόμη περισσότερο, τον διέταξε να εκτελεί γυναικείες εργασίες. Αφού εκτελέστηκε η ατίμωσή του, διέταξε ο αυτοκράτορας να εμφανιστεί ο Άγιος ενώπιόν του και τον ρώτησε τα εξής: “Δε ντρέπεσαι που από το αξίωμα που είχες κατάντησες σε αυτή την ταπείνωση;”. Και ο Άγιος απάντησε με ηρωισμό: “Οι παρούσες τιμές είναι παροδικές, ενώ οι τιμές που προσφέρει ο Χριστός στους πιστούς είναι απέραντες και αιώνιες”. Μετά την απάντηση αυτή ο βασιλιάς διέταξε να δέσουν μία μυλόπετρα στον τράχηλό του και να τον ρίξουν σε κάποιον ποταμό της Συρίας. Η εντολή εκτελέστηκε αμέσως και έτσι ο Άγιος έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου

Ἀπολυτίκιον

Ὁ Μάρτυς σου, Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν, ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀξίας κοσμικῆς, ἀποῤῥίψας τὸ κλέος, τὴν δόξαν τοῦ Χριστοῦ, ὡμολογἠσας χαίρων, Ἡσύχιε πανένδοξε, Ἀθλητῶν ἐγκαλλώπισμα· ὅθεν ἔφερες, ὥσπερ τιμὴν τὴν αἰσχύνην, καὶ τὸν θάνατον, ἐν πνιγμονῇ τῶν ὑδάτων, δυνάμει τοῦ Πνεύματος.