Ο άγιος απόστολος Ιάκωβος

ο υιός του Ζεββεδαίου, αδελφός του ευαγγελιστή Ιωάννη

30η Απριλίου

Υιός του Ζεββεδαίου και αδελφός του Ιωάννη του Θεολόγου, που ο Κύριος τους κάλεσε ως μαθητές αμέσως μετά τον Ανδρέα και τον Πέτρο. Ακολούθησαν αμέσως τον Ιησού που τους αγαπούσε πολύ. Ο Ιάκωβος έδειξε ιδιαίτερο θεολογικό ζήλο και δύναμη. Μάλιστα, ο Χριστός τον τίμησε τόσο, που τον αξίωσε να πιει το ποτήριο του θανάτου που ήπιε και ο Ίδιος. Συγκεκριμένα, μετά τα Πάθη και την Ανάληψη του Κυρίου, ο Ιάκωβος συνελήφθη από τον Ηρώδη ενώ κήρυττε στα Ιεροσόλυμα. Στη συνέχεια, είχε μαρτυρικό θάνατο με μαχαίρι το 44 μ.Χ. από τον Ηρώδη Αγρίππα και έγινε ο δεύτερος μάρτυρας στον χριστιανισμό, μετά τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Ο Κύριος τους είχε πάντοτε μαζί Του, μαζί με τον Πέτρο και τους αποκάλυπτε τα υψηλά δόγματα.

Ἀπολυτίκιον

Ἀπόστολε ἅγιε Ἰάκωβε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Ἔτερον

Γόνος ἅγιος, βροντῆς ὑπάρχων, κατεβρόντησας τῇ οἰκουμένῃ, τὴν τοῦ Σωτῆρος Ἰάκωβε κένωσιν, καὶτὸ ποτήριον τούτου ἐξέπιες, μαρτυρικῶς ἐναθλήσας Ἀπόστολε· ὅθεν πάντοτε, ἐξαίτει τοῖς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.