Ο άγιος Συμεών ο Θεοδόχος

3η Φεβρουαρίου

Ο άγιος Συμεών ζούσε στην Ιερουσαλήμ και ήταν άνθρωπος δίκαιος και ευσεβής. Ο άγιος Συμεών ονομάζεται “Θεοδόχος”, επειδή προϋπάντησε στο Ναό τον Χριστό και Τον δέχτηκε στην αγκαλιά του. Το Άγιο Πνεύμα τού είχε αποκαλύψει ότι δεν θα πέθαινε προτού υποδεχθεί στην αγκαλιά του τον Μεσσία. Σαράντα ημέρες μετά τη γέννηση του Χριστού η Παναγία και ο Ιωσήφ Τον προσήγαγαν στο Ναό σύμφωνα με το Νόμο και όταν ο Θεοδόχος Συμεών Τον πήρε στην αγκαλιά του, ευχαρίστησε τον Θεό και είπε:

“Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνη, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἠτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ”.

(Τώρα Κύριε, μπορείς να αφήσεις το δούλο σου να πεθάνει ειρηνικά, όπως του υποσχέθηκες, γιατί τα μάτια μου είδαν το έργο της σωτηρίας που ετοίμασες για όλους τους λαούς, το οποίο θα γίνει φως που θα αποκαλύψει στα έθνη τον αληθινό Θεό και δόξα του λαού σου Ισραήλ. )

 

Ο θεοδόχος Συμεών περίμενε υπομονετικά τον Μεσσία μέχρι τα βαθιά του γεράματα με αταλάντευτη πίστη. Γνώριζε πολύ καλά, όπως του είχε προφητευθεί από το Άγιο Πνεύμα, ότι δεν θα γευθεί θάνατο πριν δει “τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ” και γι’ αυτό, όταν κράτησε στην αγκαλιά του τον Χριστό, ζήτησε την απόλυση από τη ζωή και, ενώ πέθαινε, δεν ήταν ανήσυχος και ταραγμένος, αλλά αισθανόταν πνευματική αγαλλίαση και βαθιά ειρήνη. Χαρακτηριστικοί είναι και οι λόγοι του προς την Παναγία:

“ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. Καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί”