15η Απριλίου

Η καταγωγή του ήταν από τα Μύρα της Λυκίας και ήταν μαθητής του αποστόλου Παύλου. Σε όλο το βίο του επέδειξε αξιοθαύμαστη ευσέβεια και μάλιστα, είχε κατακτήσει σε υψηλό βαθμό τις χριστιανικές αρετές. Την εποχή εκείνη η Εκκλησία δεχόταν ανελέητα τα βέλη των ειδωλολατρών. Τότε ο Κρήσκης ήταν γέροντας, αρκετά μεγάλος στην ηλικία. Όμως, η θερμή του πίστη και η ακατανίκητη δίψα για ομολογία Χριστού έδιναν φτερά νεότητας στο γέρικο κορμί του για αγώνα. Μια μέρα και ενώ θυσίαζε στους ψεύτικους θεούς μια ομάδα ειδωλολατρών, αυτός προσπάθησε παρά τις αντιδράσεις μερικών να τους πείσει για την αλήθεια της χριστιανικής πίστης. Αυτό βέβαια το έμαθε ο έπαρχος και αφού τον κάλεσε να παρουσιαστεί μπροστά του, του είπε να μην προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες διότι βάζει σε κίνδυνο τον εαυτό του και είναι κρίμα να υποστεί μαρτυρικό θάνατο τώρα στα γεράματά του. Ο γέροντας Κρήσκης κοίταξε τον έπαρχο με ήσυχο βλέμμα και του απάντησε: «Η αλήθεια της ζωής του Χριστού αποδεικνύεται από την ζωή και τους θριάμβους της Εκκλησίας. Επομένως, για μένα τα βασανιστήρια θα αποτελούν ηδονή και τρυφή, διότι οι χριστιανοί θεωρούν ευεργέτημα να αγωνιστούν και να πάθουν για τον Χριστό». Αμέσως τότε δόθηκε διαταγή να τον βασανίσουν και έτσι μαρτυρικά παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό.

Ἀπολυτίκιον

Τῷ τῆς πίστεως ζήλῳ πτερωθεὶς τὴν διάνοιαν, πρὸς ἀθλητικὰς ἀριστείας ἀνδρικῶς προσεχώρησας, καὶ ὤφθης τοῦ Σωτῆρος κοινωνός, βασάνους ὑπὲρ φύσιν ἐνεγκών · Διὰ τοῦτο ἐδοξάσθης παρὰ Θεοῦ, Κρήσκη θεομακάριστε. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ , πᾶσιν ἰάματα.