ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ 3

Η αληθινή σοφία ταιριάζει στους πνευματικά ώριμους 1 Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην ὑμῖν λαλῆσαι ὡς πνευματικοῖς, ἀλλ’ ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ. 1 Κι εγώ, αδερφοί, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω καθώς σαν σε ανθρώ­πους που έχουν το Πνεύμα του Θεού· αλλά σας...