ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 3

Πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι γυναίκες και οι άντρες 1 Ὁμοίως αἱ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσι τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται, 1 Οι γυναίκες επίσης να υποτάσσεστε στους άντρες σας. Έτσι,...