ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 8

Ο Σαύλος διώκει την Εκκλησία 1 Ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις· πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας, πλὴν τῶν ἀποστόλων. 1 Εκείνη την ημέρα έγινε μεγάλος διωγμός στην εκκλησία των...