ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13

Υποταγή στις εξουσίες 1 Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. 1 Κάθε άνθρωπος οφείλει να υποτάσσεται στις ανώτερες εξου­σίες, γιατί δεν υπάρχουν εξουσίες παρά από το Θεό·...