ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2

Οδηγίες για κάθε τάξη πιστών 1 Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ. 1 Εσύ, όμως, να διδάσκεις ό,τι συμφωνεί με τη σωστή διδασκαλία. 2 Πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ. 2 Να παρακινείς τους ηλικιωμένους...