Είσαι πάντοτε κύριος των λόγων που δεν είπες και δούλος εκείνων που είπες.