Ο άγιος Απόστολος Ματθίας

9η Αυγούστου

Όταν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης εξέπεσε του χορού των δώδεκα Αποστόλων, δηλαδή όταν πρόδωσε τον Χριστό και στη συνέχεια πήγε και κρεμάστηκε, τότε η Εκκλησία αποφάσισε να εκλέξει και να τοποθετήσει στη θέση του κάποιον άλλον και έτσι να συμπληρώσει τον αριθμό των δώδεκα Αποστόλων.

Ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτή η εκλογή περιγράφεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Μετά την Ανάληψη του Κυρίου οι έντεκα μαθητές με την Παναγία βρίσκονταν στο υπερώον. Τότε ο Πέτρος πρότεινε να εκλεγεί άλλος αντί του Ιούδα, από τους άνδρες που ακολουθούσαν υπηρετώντας τον Χριστό. Η πρόταση έγινε δεκτή και τέθηκαν δύο υποψήφιοι: ο Ιωσήφ, ο οποίος εκαλείτο Βαρσαββάς και ονομάσθηκε Ιούστος (που σημαίνει δίκαιος) και ο Ματθίας. Κατόπιν, προσευχήθηκαν με αυτά τα λόγια: “Κύριε, καρδιογνώστα όλων, φανέρωσε ποιόν από αυτούς τους δύο εδιάλεξες, για να πάρει τη θέση στην υπηρεσία αυτή και την αποστολή, από την οποία εξέπεσε ο Ιούδας για να μεταβεί στον δικό του τόπο”. Στη συνέχεια, έρριξαν κλήρους και έπεσε ο κλήρος στον Ματθία, ο οποίος κατατάχθηκε με τους έντεκα Αποστόλους.

Για τον βίο και την πολιτεία του αποστόλου Ματθία γνωρίζουμε πολύ λίγα. Στα Συναξάρια δεν αναφέρονται λεπτομέρειες από την ζωή του, αλλά ωστόσο από αυτά που διαβάζουμε μπορούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της προσφοράς του, τους κόπους, τους αγώνες και την αγωνία του για την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Πριν συγκαταριθμηθεί με τους έντεκα Αποστόλους ανήκε στην χορεία των εβδομήντα Αποστόλων. Μετά την εκλογή του πήγε στην Αιθιοπία όπου και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Εκεί, υπέστη διώξεις και τιμωρίες από τους Αιθίοπες, που τόσο αγάπησε και υπηρέτησε και τελείωσε την επί γης ζωή του με μαρτυρικό\ θάνατο. Άλλωστε, όλοι οι Απόστολοι έφυγαν από την πρόσκαιρη αυτήν ζωή με μαρτυρικό θάνατο, εκτός από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο που “ετελειώθη εν ειρήνη”.

Ἀπολυτίκιον

Θείῳ Πνεύματι κεκληρωμένος, συνεπλήρωσας τῶν Ἀποστόλων τὴν δωδεκάριθμον φάλαγγα, ἔνδοξε· μεθ’ ὧν κηρύξας τοῦ Λόγου τὴν κένωσιν, ἐθαυμαστώθης, Ματθία Ἀπόστολε. Ἀλλὰ πρέσβευε δοθῆναι τοῖς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.