ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2

Προτροπή για ταπείνωση κατά το παράδειγμα του Χριστού 1 Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία Πνεύματος, εἴ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί,  1 Αν θέλετε, λοιπόν, να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δί­νει η πίστη στο Χριστό ή μια...