Ο άγιος απόστολος Σίμων

ο Κανανίτης και Ζηλωτής

10η Μαΐου

Ονομάστηκε ζηλωτής εξαιτίας της θέρμης με την οποία κήρυττε το λόγο του ευαγγελίου και της ξεχωριστής αγάπης, που έτρεφε για τον Παντοκράτορα Θεό. Ζήλο πολύ και αγάπη θερμή έτρεφε προς τον Κύριό του και διδάσκαλο ο απόστολος Σίμων ο Κανανίτης. Ήταν από την Κανά της Γαλιλαίας και συμπλήρωσε τη δωδεκάδα των μαθητών του Χριστού. Ήταν ο γαμπρός στο γάμο, όπου ο Χριστός καλεσμένος με τη μητέρα Του, επιτέλεσε το θαύμα του πολλαπλασιασμού του οίνου. Έπειτα από το θαύμα αυτό ο Σίμων πήρε την απόφαση να αφήσει την οικογένειά του και να ακολουθήσει τον Χριστό. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την επιφοίτηση που δέχθηκε και αυτός την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Σίμων επιδόθηκε σε ένα ευρύ πεδίο ιεραποστολικής δράσης. Δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Περσία και αφού γκρέμισε το μύθο της πολυθεΐας, φανέρωσε σε πολύ λαό το φως της Ευαγγελικής αλήθειας. Κατόπιν, κάτω από τον καυτό ήλιο της Αφρικής, κήρυξε το λόγο του αληθινού Θεού από την Αίγυπτο ως τη Μαυριτανία. Στους τόπους αυτούς μάλιστα, υπέστη και σταυρικό θάνατο. Κατά άλλους τελευταίους τόπος που επισκέφθηκε είναι η Βρετανία, όπου αφού δίδαξε στο λαό την χριστιανική πίστη, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και θανατώθηκε με σταυρικό θάνατο.

Ἀπολυτίκιον

Ζῆλος ἔνθεος καταλαβών σε, τοῦ γνωσθέντος σοι, σαρκὸς ἐν εἴδει, Ζηλωτὴν ἐν ἀποστόλοις ἀνέδειξε· καὶ τοῦ Δεσπότου ζηλώσας τὸν θάνατον, διὰ Σταυροῦ πρὸς αὐτὸν ἐξεδήμησας. Σίμων ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Ἀπόστολε Ἅγιε Σίμων, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.