15η Μαρτίου

Οι άγιοι Αγάπιος από τη Γάζα της Παλαιστίνης, Πλήσιος από την Αίγυπτο, Ρωμύλος από τη Διόσπολη που ήταν υποδιάκονος, Τιμόλαος από τον Εύξεινο Πόντο, οι δύο Αλέξανδροι από την Αίγυπτο και οι δύο Διονύσιοι από την Τρίπολη της Φοινίκης, έζησαν κατά την περίοδο που αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Διοκλητιανός. Διακρίνονταν όλοι για την ευσέβειά τους και για τη δύναμη της πίστης τους. Όταν ξεκίνησε ο διωγμός του Διοκλητιανού εναντίον των χριστιανών, οι οκτώ Άγιοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον ηγεμόνα της Καισάρειας της Παλαιστίνης, Ουρβανό. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους από τον Ουρβανό οι Άγιοι δεν λιγοψύχησαν μπροστά στις απειλές του ειδωλολάτρη ηγεμόνα, ούτε δελεάστηκαν από τις κολακείες του, αλλά με παρρησία ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό. Όταν ο Ουρβανός διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να πείσει τους οκτώ Αγίους να αρνηθούν την πίστη τους, διέταξε και τους αποκεφάλισαν.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’

Τοὺς Μάρτυρας Χριστοῦ ἱκετεύσωμεν πάντες, αὐτοὶ γὰρ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν αἰτοῦνται, καὶ πόθῳ προσέλθωμεν πρὸς αὐτοὺς μετὰ πίστεως, Οὗτοι βρύουσι τῶν ἰαμάτων τὴν χάριν, οὗτοι φάλαγγας ἀποσοβοῦσι δαιμόνων, ὡς φύλακες τῆς πίστεως.

̉Αγάπη τοῦ Κτίσαντος, πεπυρσευμένος τὸν νοῦν, χορείαν συνήθροισας, πανευκλεῶν Ἀθλητῶν, Ἀγάπιε ἔνδοξε· ὅθεν σὺν τούτοις Μάρτυς, ἀριστεύσας νομίμως, ξίφει τὸν σὸν αὐχένα, σὺν αὐτοῖς ἀπετμήθεις· μεθ΄ὧν ἀεὶ ἐδυσώπει, δοῦναι ἡμῖν ἄφεσιν.