Ο άγιος απόστολος και ευαγγελιστής Ματθαίος

16η Νοεμβρίου

Ο ευαγγελιστής Ματθαίος εξασκούσε το επάγγελμα του τελώνη. Ο πατέρας του λεγόταν Αλφαίος και καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας. Ο Χριστός τον βρήκε να κάθεται στο τελωνείο έξω από την Καπερναούμ και τον κάλεσε να γίνει μαθητής Του. Ο Λευΐς, αυτό ήταν το αρχικό του όνομα, τον ακολούθησε και στη συνέχεια, για να πανηγυρίσει το γεγονός της κλήσεώς του στο αποστολικό αξίωμα, παρέθεσε τράπεζα προς τιμήν του Χριστού, στην οποία παρακάθισαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί. Το γεγονός αυτό προκάλεσε το φθόνο των Φαρισαίων και αγανακτισμένοι ρώτησαν τους Αποστόλους για ποιο λόγο ο Διδάσκαλός τους τρώει και πίνει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. Τους έδωσε την απάντηση ο ίδιος ο Χριστός λέγοντάς τους ότι δεν έχουν ανάγκη γιατρού οι υγιείς αλλά οι άρρωστοι και ότι ήρθε να καλέσει σε μετάνοια τους αμαρτωλούς και όχι τους δίκαιους. Φυσικά οι Φαρισαίοι δεν ήταν δίκαιοι, αλλά υποκριτές. Θεωρούσαν, όμως, τον εαυτό τους δίκαιο και τους άλλους αμαρτωλούς.

Μετά την Πεντηκοστή ο ευαγγελιστής Ματθαίος κήρυξε το Ευαγγέλιο πρώτα στους ομοεθνείς του Ιουδαίους και αργότερα στην Αιθιοπία, την Παρθία και τη Μηδία και τελείωσε τη ζωή του στη γη δια μαρτυρικού θανάτου, αφού μετά από σκληρά βασανιστήρια τον έκαψαν. Πριν το μαρτυρικό θάνατό του κατάφερε να μεταστρέψει πολλούς στην πίστη του Χριστού με την αγία ζωή του και τα θαύματα τα οποία έκανε. Αλλά και μετά το μαρτυρικό του τέλος το άγιο λείψανό του θαυματουργούσε και μετέστρεψε στην αληθινή πίστη το βασιλιά των Αιθιόπων, ο οποίος στη συνέχεια έγινε επίσκοπος.

Έγραψε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 64 μ.Χ. στην εβραϊκή γλώσσα για τους χριστιανούς της Παλαιστίνης οι οποίοι διώκονταν.

Είναι ο προστάτης των τελωνιακών.

Περισσότερα...

Ο απόστολος και ευαγγελιστής Ματθαίος, πριν τον καλέσει ο Χριστός, ονομαζόταν Λευίς. Ματθαίος ονομάστηκε μετά την κατάταξή του στη χορεία των Αποστόλων. Η ρίζα του ονόματος αυτού είναι εβραϊκή, η δε κατάληξη ελληνική και ερμηνεύεται Θεόδωρος. Ο πατέρας του Ματθαίου λεγόταν Αλφαίος και ήταν Γαλιλαίος, διαφορετικός από τον άλλον Αλφαίο, τον πατέρα Ιακώβου του Μικρού, τον επονομαζόμενο και Κλωπά.

Ο Ματθαίος έκανε το επάγγελμα του τελώνη. Κατά την ίδια του τη διήγηση (Ματθ. θ΄ 9-12), που αναφέρεται και από τον Μάρκο (β΄ 13-17) και από τον Λουκά (ε΄ 27-32), ο Ιησούς βρήκε τον Ματθαίο στο τελώνειο έξω από την Καπερναούμ και του είπε : “Aκολούθει μοι”. Ο Ματθαίος υπάκουσε αμέσως, γεγονός που αποδεικνύει ότι είχε ακούσει τη διδασκαλία του Ιησού και είχε ήδη δεχτεί το φωτισμό και τη σωτήρια επιρροή. Και όχι μόνο εγκατέλειψε αμέσως την τελωνειακή του υπηρεσία, αλλά και περιχαρής για την τιμή και την εύνοια φιλοξένησε τον Κύριό μας στο σπίτι του. Ήρθαν μαζί και οι μαθητές Του, αλλά και πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί, δηλαδή ειδωλολάτρες, με τους οποίους έφαγε και συνομίλησε ο Ιησούς. Οι φαρισαϊκοί κύκλοι στην Καπερναούμ πληροφορήθηκαν το γεγονός και με τη συνηθισμένη υπεροπτική πώρωσή τους, την εύκολη και πρόθυμη σε διαβολές και κατακρίσεις, είπαν στους μαθητές Του: “Γιατί ο διδάσκαλός σας τρώει μαζί με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς;”. O Iησούς άκουσε και είπε το θαυμάσιο εκείνο, το τόσο εκφραστικά συγκαταβατικό και επιεικές και φιλάνθρωπο και σύμφωνο προς το έλεος και το σκοπό της ενανθρωπήσεώς Του: “ου γαρ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλ’ αμαρτωλούς εις μετάνοιαν”.

Ο βίος του Ματθαίου από την κλήση του μέχρι την ανάληψη του Κυρίου δεν περιλαμβάνει ιδιαίτερα γεγονότα. Οι πράξεις των Αποστόλων (α΄ 13) αναφέρουν τον Ματθαίο μαζί με τους άλλους μαθητές στο υπερώο, να περιμένουν με προσευχές και δεήσεις την κάθοδο του Παρακλήτου, δηλαδή τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος.

Ο Ματθαίος εργάστηκε για την πίστη του Χριστού στην Ιερουσαλήμ μαζί με τους άλλους Αποστόλους και έπειτα κήρυξε και σ’ άλλους τόπους της Παλαιστίνης όπως μαρτυρεί στην εκκλησιαστική του ιστορία ο Ευσέβιος. Κήρυξε το λόγο του Ευαγγελίου στους Πάρθους και στους Μήδους. Κατά την εκτέλεση του ιεραποστολικού του έργου ο Ματθαίος έκανε πλήθος θαυμάτων. Κατά τον Ρουφίνο, τον Σωκράτη, τον Νικηφόρο, τον Κάλλιστο και άλλους, ο Ματθαίος κήρυξε και στην Αιθιοπία. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς πληροφορεί ότι ο Ματθαίος έζησε κατά τρόπο ασκητικό, μην τρώγοντας κανένα είδος κρέατος και αρκούμενος σε λιτότατη χορτοφαγία. Όσον αφορά το τέλος του, ο μεν Ηρακλάς φρονεί ότι πέθανε από φυσικό θάνατο, άλλοι υποστηρίζουν ότι το τέλος του ήταν μαρτυρικό στην Αιθιοπία.

Στον Ματθαίο η Εκκλησία οφείλει το φερώνυμό του πρώτο ευαγγέλιο. Το ευαγγέλιο αυτό γράφτηκε περί το έτος 64 μ.Χ., πριν ο Ματθαίος αναχωρήσει από την Παλαιστίνη. Η περίφημη “επί του όρους ομιλία”, που μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ο πιο τέλειος κώδικας των χριστιανικών εντολών, περιέχεται στις σελίδες τού κατά Ματθαίον ευαγγελίου, στα κεφάλαια ε΄, στ΄και ζ΄.

Ἀπολυτίκιον

Θείας ἤκουσας φωνῆς τοῦ Λόγου, καὶ τῆς πίστεως, τὸ φῶς ἐδέξω, καταλείψας τελωνείου τὸν σύνδεσμον· ὅθεν Χριστοῦ τὴν ἀπόῤῥητον κένωσιν, εὐηγγελίσω Ματθαῖε ἀπόστολε. Καὶ νῦν πρέσβευε δοθῆναι, τοῖς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

Ἀπόστολε ἅγιε, καὶ Εὐαγγελιστὰ Ματθαῖε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.