Ο οσιομάρτυς Ανδρέας

ο εν τη Κρίσει

Καταγόταν από την Κρήτη. Ήταν άνθρωπος που διακρινόταν για την εξαίρετη διάνοιά του και την προσήλωσή του στα δόγματα της ορθής πίστης. Όταν πληροφορήθηκε ότι ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Κοπρώνυμος (741 – 775 μ.Χ.) είχε ξεκινήσει διωγμό εναντίον των χριστιανών, που σέβονταν και προσκυνούσαν τις Άγιες εικόνες, μετέβη στη Κωνσταντινούπολη για να ελέγξει τον ασεβή αυτοκράτορα. Όταν όμως εμφανίστηκε στον Κωνσταντίνο και με το λόγο του στηλίτευσε τις ανόσιες πράξεις του, ο αυτοκράτορας διέταξε να τον βασανίσουν και στη συνέχεια τον παρέδωσε σε όχλο εικονομαχών. Αυτοί τον έσυραν έξω από την πόλη, όπου ένας ψαράς τον θανάτωσε με το μαχαίρι του. Το τίμιο λείψανό του ετάφη από χριστιανούς σε έναν τόπο, που ονομαζόταν “Κρίσις”.

Ἀπολυτίκιον

Ἀσκητικῶς προγυμνασθεὶς ἐν τῷ ὄρει, τὰς νοητὰς τῶν δυσμενῶν παρατάξεις, τῇ πανοπλίᾳ ὤλεσας παμμάκαρ τοῦ Σταυροῦ, α ὗθις δὲ πρὸς ἄθλησιν, ἀνδρικῶς ἀπεδὐσω, κτείνας τὸν Κοπρώνυμον, τῷ τῆς πίστεως ξίφει· καὶ δι΄ἀμφοῖν ἐστέφθης ἐκ Θεοῦ, ὁσιομάρτυς Ἀνδρέα ἀοίδιμε