Ο όσιος Ιωάννης

μαθητής του αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτη

18η Απριλίου

Ήταν από τους προσφιλέστερους μαθητές τού αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτη. Διακρινόταν για τη θεολογική του μόρφωση, την πρακτική ευσέβεια και το ζήλο του για την Εκκλησία. Μετά το θάνατο του διδασκάλου του περιόδευσε σε πολλές πόλεις σπέρνοντας το λόγο του Θεού και ενισχύοντας την πίστη προς τον Σωτήρα Χριστό. Κατόπιν, ήρθε στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησε τους αγίους Τόπους. Εδώ ανοίχτηκαν μέσα του βαθύτερα οι πηγές της ευσεβούς κατάνυξης και νέα δύναμη και φλόγα προσέλαβε η αφοσίωσή του στον Θεό. Τέλος, μετέβη στη λαύρα του οσίου Χαρίτωνα όπου και έλαβε το τέλος του δικαίου.

Ἀπολυτίκιον

Ἁπαλῶν ἐξ’ ὀνύχων Χριστὸν ἠγάπησας καὶ τὴν σὴν κλῆσιν, θεόφρων, καταλαμπρύνεις, σαφῶς πλήρης χάριτος ὀφθεὶς τοῦ θείου Πνεύματος· ἐκκαθάρας γὰρ τὸν νοῦν, τῶν Ἀγγέλων μιμητής ἐν σώματι ἀνεδείχθης, Πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννη, μεθ’ ὧν ἱκέτευε σωθῆναι ἡμᾶς.

Ἦχος πλ. δ’

Ἐν σοὶ Πάτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ’ εἰκόνα, λαβὼν γὰρ τὸν Σταυρόν, ἠκολούθησας τῶ Χριστῷ, καὶ πράττων ἐδίδασκες, ὑπερορὰν μὲν σαρκός, παρέρχεται γάρ, ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου, διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὅσιε Ἰωάννη τὸ πνεύμά σου.