Ο άγιος Πατρίκιος

Επίσκοπος Προύσας και οι συν αυτώ μάρτυρες

19η Μαΐου

Ευλογημένος από τον Θεό, είχε τόση πνευματική διαύγεια και τέτοια παρρησία, ώστε πάλαιψε με δεινότητα ενάντια στους ειδωλολάτρες και έφερε πολλούς ανθρώπους στο δρόμο της αλήθειας. Οι άριστες θεολογικές γνώσεις του, αλλά και η θερμή πίστη του, ανέδειξαν τον Πατρίκιο επίσκοπο Προύσας. Η θέση αυτή για τον Πατρίκιο υπήρξε πνευματικό φρούριο για την υπεράσπιση του Ευαγγελίου και ορμητήριο για την πάταξη της ειδωλολατρικής πλάνης. Στην αποστολική του αυτή εργασία δε θέλησε να είναι μόνος. Είχε μαζί του και τρεις πρόθυμους και άξιους συνεργάτες, τον Ακάκιο, το Μένανδρο και τον Πολύαινο, οι οποίοι αφιερώθηκαν ολοκληρωτικά στο αποστολικό τους έργο. Μαζί τους ο Πατρίκιος έφερε στην χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες.

Αυτό όμως καταγγέλθηκε στον άρχοντα Ιουλιανό τον Υπατικό, ο οποίος εξοργίστηκε και αμέσως συνελήφθη ο Πατρίκιος. Ο άρχοντας με φιλοσοφικές συζητήσεις προσπάθησε να πείσει τον Πατρίκιο ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ο Πατρίκιος με τη ρητορική δεινότητα και την άριστη θεολογική κατάρτιση που διέθετε, ανέτρεψε το ένα μετά το άλλο τα επιχειρήματα του Ιουλιανού. Συγκεκριμένα, ο άρχοντας έλεγε ότι τα αναβλύζοντα θερμά ύδατα θερμαίνονται με τη πρόνοια των θεών της ειδωλολατρικής θρησκείας. Ο Άγιος μάρτυρας όμως απάντησε ότι τα θερμά ύδατα, όπως και όλη η κτίση, είναι υπό τη πρόνοια του Ενός και μοναδικού Θεού. Αυτός βλέποντας την ιδεολογική συντριβή του από τον χριστιανό διδάσκαλο, διέταξε και αποκεφάλισαν τον Πατρίκιο και τους τρεις συνεργάτες του. Έτσι ο Πατρίκιος εκτός από «απόστολος και διδάσκαλος εθνών», έγινε και μάρτυρας της αγίας πίστης μας.

Ἀπολυτίκιον

Tετρὰς θεοφόρητος Ἱεραρχῶν ἱερῶν, Τριάδα τὴν ἄκτιστον κατ’ ἐναντίων ἐχθρῶν, πανσόφως ἐκήρυξε, Πατρίκιος ὁ τῆς Προύσης θεηγόρος ποιμάντωρ. Ἀκάκιος σὺν Μενάνδρῳ καὶ Πολύαινος ἅμα· διὸ καὶ ὡς ἀθλήσαντες, δόξης ἠξιώθησαν.