Ο προφήτης Ιωήλ

19η Οκτωβρίου

Είναι ένας από τους δώδεκα λεγόμενους μικρούς προφήτες. Δεν είναι πολλές οι πληροφορίες για την ζωή του. Ήταν γιος του Βαθουήλ, από τη φυλή Ρουβήμ και προφήτευσε όταν βασιλιάς στη φυλή του Ιούδα ήταν ο Ιωάς (878 – 838 π.Χ.). Ακόμα και γι’ αυτό, τον χρόνο της ζωής του, δεν γνωρίζουμε κάτι. Άκμασε πάντως κατά τον 9αι. π.Χ. Το ομώνυμο βιβλίο του περιέχει τις προφητείες του. Το προφητικό του βιβλίο, έχει λεχθεί ότι το διακρίνει ύφος ποιητικότατο, περίκομψο, ζωηρό και αποτελεί κόσμημα της εβραϊκής φιλολογίας. Κομμάτι απ’ αυτές αναφέρεται στις προσβολές και τις καταστροφές τις οποίες θα πάθαιναν οι Ιουδαίοι από διάφορους εχθρούς. Οι σπουδαιότερες στρέφονται στην έλευση του Μεσσία και την έκχυση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος επί τους υιούς των ανθρώπων.

Ἀπολυτίκιον. Ηχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε

Ὡς ἔμπνουν κειμήλιον, τῶν ἱερῶν ἀρετῶν, Προφήτης θεόληπτος, ὤφθης σοφέ, Ἰωήλ, ἐλλάμψει τοῦ Πνεύματος· ὅθεν τῆς εὐσεβείας, ἡ πηγὴ ὡς προέφης, ἔβλησε τοῖς ἐν κόσμῳ, ἐκ τοῦ οἴκου Κυρίου· ἧς νῦν καταπολαύοντες, πόθῳ τιμῶμέν σε.