Η αρχή της Ινδίκτου

 

1η Σεπτεμβρίου

Η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει την Ινδικτιώνα, δηλαδή την πρώτη ημέρα του νέου εκκλησιαστικού έτους. Οι χριστιανοί παρέλαβαν την ημέρα αυτή από τους Ρωμαίους, για τους οποίους επίσης σήμαινε την αρχή του νέου έτους. Όμως, γιορτάζουμε την Ινδικτιώνα και για έναν ακόμη λόγο: διότι την ημέρα αυτή ο Κύριος πήγε στη συναγωγή των Ιουδαίων, όπου του δόθηκε ένα βιβλίο του Ησαΐα στο οποίο ο προφήτης αναφερόταν στον Μεσσία, δηλαδή στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς, αφού διάβασε την προφητεία, είπε στους συγκεντρωμένους Ιουδαίους ότι η προφητεία αυτή επαληθεύτηκε στο πρόσωπό Του.

Ἀπολυτίκιον

Ὁ πάσης δημιουργὸς τῆς κτίσεως, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδία ἐξουσίᾳ θέμενος, εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τοὺς Βασιλεῖς καὶ τὴν πόλιν σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσον ἡμᾶς.