Ο όσιος Ιάκωβος

 

ο Ομολογητής

21η Μαρτίου

 

Γνώρισε από πολύ νέος την χριστιανική αλήθεια και ακολούθησε πιστά το θείο θέλημα. Φίλος της ασκητικής ζωής από μικρή ηλικία, διακρίθηκε για τον καθαρό βίο και την ολόψυχη προσήλωσή του προς τα διδάγματα και τις εντολές της πίστεως. Με μακρές νηστείες και επίμονη άσκηση αφοσιώθηκε στο μοναχικό βίο. Αναδείχθηκε επίσκοπος κατά τους χρόνους των εικονομάχων. Δεινός υπερασπιστής των εικόνων προκάλεσε το μένος των εικονομάχων, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον εξόρισαν επιχειρώντας να κλονίσουν την πίστη του. Καταδιώχθηκε σκληρά, μέχρι που στερήθηκε και αυτό ακόμα το ψωμί. Εκείνος όμως, παρά τις σκληρές δοκιμασίες, με μόνο σύντροφο την προσευχή, διατήρησε αγνή την ψυχή του, την οποία και παρέδωσε εν ειρήνη στον Θεό.

Ἀπολυτίκιον

Ἐγρατεία ἐκλάμψας Πάτερ Ἰάκωβε, ὡς Ιεράρχης τοῦ Λόγου καὶ ἀληθὴς λειτουργός, ὠρθοτόμησας πιστῶς λόγον τὸν ἔνθεον· οὖπερ τήν χάριν βεβαιῶν, δι’ ἀγώνων εὐαγῶν, ἐδίδαξας προσκυνεῖσθαι, τὴν τοῦ Σωτῆρος Εἰκόνα· ὧ καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.