Ο άγιος ισαπόστολος Αβέρκιος

Επίσκοπος Ιεραπόλεως

22α Οκτωβρίου

Έζησε στα τέλη του 2ου αιώνα μ.Χ. Η άμεμπτη ζωή του και η καρποφορία της διδασκαλίας του παρακίνησαν το ποίμνιό του να τον αναγκάσει να γίνει επίσκοπος Ιεραπόλεως στη Φρυγία. Το αξίωμα δεν μείωσε το ζήλο του Αβερκίου . Έλεγε, μάλιστα, ότι δεν αρκεί κάποιος να φαίνεται άρχων, αλλά και να είναι πραγματικά. Δηλαδή, να αυξάνει τη διακονία και τους κόπους του. Διότι κατά το Ευαγγέλιο, «αν κάποιος θέλει να είναι πρώτος κατά την τιμή, οφείλει με την ταπείνωσή του απέναντι στους άλλους να γίνει τελευταίος από όλους και υπηρέτης όλων με την άσκηση της αγάπης». Και ο Αβέρκιος την εντολή αυτή την έκανε πράξη στη ζωή του. Ο ζήλος με τον οποίο εκτελούσε το χριστιανικό του έργο, οι αρετές και ο ηθικός βίος του επιβραβεύτηκαν από τον Θεό, ο οποίος τίμησε τον Αβέρκιο με το χάρισμα να κάνει πολλά θαύματα. Θεράπευσε την κόρη του βασιλιά της Ρώμης από πονηρό δαιμόνιο, εξέβαλε θερμά νερά από τη γη και έκανε και άλλα πολλά θαύματα. Επίσης, ο Αβέρκιος κήρυξε σε όλες τις πόλεις της Συρίας και της Μεσοποταμίας. Έπειτα πήγε στη Λυκαονία, την Πισιδία και την επαρχία των Φρυγών. Ονομάστηκε Ισαπόστολος, διότι περιόδευσε και κήρυξε όπως οι κορυφαίοι Απόστολοι του Χριστού. Όταν ο Θεός με όραμα τον ειδοποίησε ότι θα τον έπαιρνε σύντομα κοντά Του, ο Αβέρκιος πρόσταξε ένα δαιμόνιο να μεταφέρει στον τάφο που ετοίμαζε έναν ογκόλιθο από τη Ρώμη. Πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 72 χρονών.

Ἀπολυτίκιον

Ἀποστόλων τὸν ζῆλον ἐκμιμησάμενος, τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐκλάμπεις ὡς ἑωσφόρος ἀστήρ, τὴν θεόσδοτον ἰσχὺν φαίνων τοῖς ἔργοις σου. Σὺ γὰρ θαυμάτων ἱερῶν τὰς δυνάμεις ἐνεργῶν, Ἀβέρκιε ἱεράρχα, πρὸς εὐσεβείας εἰσόδους τοὺς πλανωμένους καθωδηγήσας.