Η Γ’ εύρεση της τιμίας κεφαλής του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

 

25η Μαΐου

Την πρώτη και δεύτερη εύρεσή της εορτάζει η Εκκλησία στις 24 Φεβρουαρίου. Η τίμια κεφαλή του Ιωάννου του Βαπτιστού (που στο μεταξύ είχε χαθεί και πάλι), ενώ ήταν πολλά χρόνια κρυμμένη, φάνηκε μέσα στη γη, όπως διακρίνεται ο χρυσός από τα άλλα κοινά μέταλλα. Όμως δεν ήταν κλεισμένη μέσα σε ειδική στάμνα όπως πρώτα, αλλά βρισκόταν μέσα σε αργυρό αγγείο και σε τόπο ιερό.

Η εύρεση αυτή έγινε από κάποιον ιερέα στα Κόμανα της Καππαδοκίας, αφού έλαβε πρώτα θεϊκό μήνυμα. Από εκεί μετέφεραν το ιερό λείψανο στην Κωνσταντινούπολη (850 μ.Χ.) όπου η υποδοχή έγινε με μεγάλη επισημότητα. Ο τότε πιστότατος βασιλιάς, ο Πατριάρχης και όλος ο ορθόδοξος λαός υποδέχτηκαν με πολλή χαρά την τίμια κεφαλή του Προδρόμου. Έπειτα, με ευλάβεια την προσκύνησαν και την τοποθέτησαν σε τόπο ιερό. Έτσι επαληθεύεται ο λόγος του ψαλμωδού Δαυΐδ: «Ο Κύριος φυλάσσει όλα τα οστά των δικαίων και ούτε ένα από αυτά δε θα συντριβεί».

Η φανέρωση της θείας και φωσφόρου κεφαλής παρουσιάζεται ως ευδοκία και εύνοια αυτού του ίδιου του Προδρόμου προς τους χριστιανούς.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’ Ταχὺ προκατάλαβε

Ὡς θεῖον θησαύρισμα, ἐγκεκρυμμένον τῇ γῇ, Χριστὸς ἀπεκάλυψε, τὴν Κεφαλήν σου ἡμῖν, Προφῆτα καὶ Πρόδρομε, πάντες οὖν συνελθόντες, ἐν τῇ ταύτῃ εὑρέσει, ᾂσμασι θεηγόροις, τὸν Σωτῆρα ὑμνοῦμεν, τὸν σῴζοντα ἡμᾶς ἐκ φθορᾶς ταῖς ἱκεσίαις σου.