Ο όσιος Προκόπιος

ο Δεκαπολίτης

27η Φεβρουαρίου

Έζησε την εποχή του εικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντος Γ΄ του Ισαύρου (740). Έγινε μοναχός και ζούσε με άσκηση. Αγάπησε την ασκητική ζωή και γύμνασε την ψυχή του, για να την απαλλάξει από τα πάθη και τις ανθρώπινες αδυναμίες. Ωστόσο, δεν απομονώθηκε στο κελλί του, αλλά, όταν ήρθε η ώρα, υπερασπίστηκε με ζήλο και σθένος την Ορθοδοξία. Με θάρρος αντιμετώπιζε την πλάνη των αιρετικών σχετικά με την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Για την ορθόδοξη ομολογία του υπέστη κακοπάθειες. Σφοδρός εικονομάχος ο Λέων ο Ίσαυρος, ήταν υπεύθυνος για τη δίωξη και το βασανισμό πολλών φίλων των εικόνων, μεταξύ αυτών και του Προκοπίου, ο οποίος αναδείχθηκε μεγάλος ομολογητής της ορθόδοξης πίστης. Αφού έκανε πολλά θαύματα, εκοιμήθη.

Ἀπολυτίκιον

Tαῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς, τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας, καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας· καὶ γέγονας φωστήρ, τῇ οἰκουμένῃ λάμπων τοῖς θαύμασι, Προκόπιε πατὴρ ἡμῶν ὅσιε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.