Ο άγιος μάρτυς Καλλίστρατος

και οι συν αυτώ 49 μάρτυρες

27η Σεπτεμβρίου

Καταγόταν από την Καρχηδόνα. Οι γονείς του καθώς και οι πρόγονοί του ήταν ευσεβέστατοι χριστιανοί. Οι γονείς του, του δίδαξαν την πίστη. Κατατάχθηκε στον στρατό. Υπηρετούσε στον στρατό του αυτοκράτορα Διοκλητιανού ως απλός στρατιώτης. Καθώς δεν κρατούσε κρυφή την πίστη του και προσευχόταν κατά τη νύκτα, γρήγορα οι συνάδελφοί του τον κατήγγειλαν στον ειδωλολάτρη στρατηγό Περσεντίνο (288 μ.Χ.). Αυτός αμέσως τον κάλεσε, και όταν άκουσε και από τον ίδιο ότι είναι χριστιανός, διέταξε και τον βασάνισαν σκληρά. Κατόπιν, αφού τον έδεσαν μέσα σε ένα σάκο, τον έριξαν στη θάλασσα. Αλλά με θαύμα ο σάκος σχίστηκε, και δύο δελφίνια έφεραν σώο και αβλαβή τον Καλλίστρατο, στην στεριά. Τότε, 49 στρατιώτες που είδαν το γεγονός πίστεψαν στον Χριστό. Μόλις το έμαθε αυτό ο Περσεντίνος, διέταξε να φυλακιστούν ο Άγιος και οι 49 στρατιώτες. Ο Καλλίστρατος κατήχησε όλους αυτούς τους στρατιώτες μέσα στη φυλακή. Ο Περσεντίνος, ερχόμενος σε αδιέξοδο από την πίστη τους, θέλησε να τους πνίξει, επειδή σώθηκαν πίστεψαν άλλοι 135 στρατιώτες. Τους κατέκοψαν τη νύκτα σε κομμάτια για να μην πιστεύσουν και άλλοι. Οι 135 διασωθέντες έθαψαν τους μάρτυρες.

Ἀπολυτίκιον

Tῷ Θείῳ Πνεύματι, περιφραξάμενος, μάρτυς Καλλίστρατε, λαμπρῶς ἠρίστευσας, καταβαλὼν τὸν δυσμενῆ, σοφίᾳ τῶν σῶν ἀγώνων· ὅθεν καὶ προσήγαγες, τῷ Χριστῷ ὡς θυμίαμα, δῆμον παναοίδιμον, Ἀθλητῶν πιστευσάντων σοι· μεθ’ ὧν ὑπὲρ ἡμῶν ἐκδυσώπει, τῶν εὐφημούντων σε ἐν ὕμνοις.