Ανακομιδή ιερού Λειψάνου του αγίου πρωτομάρτυρα

Στεφάνου

2α Αυγούστου

Η μνήμη του πρωτομάρτυρα και αρχιδιακόνου Στεφάνου εορτάζεται στις 27 Δεκεμβρίου. Το γεγονός συνέβη στα χρόνια που οι μεγάλοι διωγμοί των χριστιανών είχαν κοπάσει και αυτοκράτορας ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Μετά το λιθοβολισμό του, ο διδάσκαλος Γαμαλιήλ ενθάρρυνε κάποιους από τους χριστιανούς να τον θάψουν στο ιδιωτικό του κτήμα που απείχε από τα Ιεροσόλυμα είκοσι περίπου μίλια. Ύστερα από πολλά χρόνια ένας ευσεβής γέροντας ιερέας, ο Λουκιανός στο όνομα, εφημέριος μιας εκκλησίας κοντά σε εκείνο το κτήμα, είδε τον Άγιο τρεις φορές σε όραμα και του αποκάλυψε σχετικά με τον τόπο όπου ήταν θαμμένο το λείψανο του Πρωτομάρτυρα. Αυτός το ανάγγειλε αμέσως στον τότε Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη. Εκείνος με τη σειρά του πήγε στον υποδεικνυόμενο τόπο και πράγματι βρήκε το Ιερό λείψανο του Στεφάνου! Κατά την εύρεση έγινε μεγάλος σεισμός και το λείψανο του Αγίου πλημμύρισε ευωδία τους παρευρισκομένους στον τόπο εκείνο. Λέγεται ότι από τον ουρανό ακούστηκαν αγγελικές φωνές, που έλεγαν: “δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία”. Φανέρωσαν έτσι οι άγγελοι περίτρανα ότι ο πρωτομάρτυρας Στέφανος μαρτύρησε για την αγάπη και τη δόξα του Θεού. Το λείψανο το μετέφεραν αργότερα στην Ιερουσαλήμ και επί Κωνσταντίνου του Μεγάλου μετακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Ἀπολυτίκιον

Ὡς πλοῦτος ἀκένωτος τῆς ἀθανάτου ζωῆς, τὸ θεῖόν σου λείψανον ἐκ τῶν λαγόνων τῆς γῆς, τῇ κτίσει ἀνέτειλεν· ὅθεν ἡ Ἐκκλησία θείαν χάριν τρυγῶσα, Στέφανε πρωτομάρτυς, κατὰ χρέος τιμᾷ σε· ἧν φυλάττε πρεσβείαις σου ἐκ πάσης αἱρέσεως.

Βασίλειον διάδημα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν ὑπέμεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Μαρτύρων πρωτόαθλε· σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων, ἀπελέγξας μανίαν, εἶδές σου τὸν Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.