31η Ιανουαρίου

Ο άγιος Κύρος, που καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού, πήγε σε μοναστήρι που ήταν στον Αραβικό κόλπο. Η φήμη της θαυματουργικής χάριτος με την οποία ήταν προικισμένος έφερε σ’ αυτόν συμμοναστή τον Ιωάννη, που καταγόταν από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας, στολισμένο επίσης με πολλά πνευματικά χαρίσματα. Οι δύο Άγιοι με τη δύναμη της πίστης στον Σωτήρα Χριστό γιάτρευαν θαυματουργικά κάθε πάσχοντα που πήγαινε στο ερημητήριό τους.

Όμως, ο Κύρος και ο Ιωάννης δεν ήταν αποκλειστικά κλεισμένοι στα κελλιά τους. Έμαθαν ότι σε κάποια πόλη οι ειδωλολάτρες έπιασαν μια χήρα, την Αθανασία, με τις τρεις νεαρές θυγατέρες της, Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία, και είχαν σκοπό να τις βασανίσουν. Τότε, άφοβα πήγαν στον τόπο του μαρτυρίου και με τα λόγια τους ενδυνάμωσαν και παρακίνησαν τις τέσσερις γυναίκες στον αγώνα του μαρτυρίου. Εξαιτίας όμως αυτού, οι ειδωλολάτρες αποκεφάλισαν μαζί με τις γυναίκες και τους δύο Αγίους.

Η ανακομιδή των λειψάνων τους τιμάται στις 28 Ιουνίου.

Ἀπολυτίκιον

Ὡς ἀθλοφόροι εὐκλεεῖς τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἰατῆρες τῶν ψυχῶν καὶ σωμάτων, Ἀνάργυροι ἐκλάμπετε ἐν πάσῃ τῇ γῇ, νόσων μὲν ἰώμενοι, ἀνωδύνως τὰ βάρη, χάριν δὲ πορίζοντες, τοῖς βοῶσιν ἀπαύστως∙ χαίρετε κρῆναι θείων δωρεῶν, Κῦρε θεόφρον, καὶ Ἰωάννη ἔνδοξε.