Οι άγιοι ιερομάρτυρες Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας,

Ουρβανός, Νάρκισσος και Αριστόβουλος

Απόστολοι από τους Ο΄ (70)

31η Οκτωβρίου

Οι πέντε πρώτοι από αυτούς παρουσιάζονται ως συνεργοί δόκιμοι στην προς Ρωμαίους επιστολή του αποστόλου Παύλου. Ο Στάχυς τοποθετήθηκε από τον απόστολο Ανδρέα (κατ’ άλλους από τον απόστολο Παύλο) πρώτος επίσκοπος Βυζαντίου και ποίμανε από το 38 ως το 54 μ.Χ. Αφού διήνυσε 16 χρόνια στο αποστολικό κήρυγμα, αναπαύθηκε ειρηνικά εν Κυρίω. Ο Απελλής διακρίθηκε ως επίσκοπος Ηρακλείας και αναπαύθηκε ειρηνικά έχοντας οδηγήσει στη χριστιανική πίστη πολλούς ανθρώπους. Ο Αμπλίας έγινε επίσκοπος Οδησσουπόλεως και ο Ουρβανός επίσκοπος Μακεδονίας. Και οι δύο χειροτονήθηκαν επίσης από τον απόστολο Ανδρέα. Επειδή και οι δύο γκρέμιζαν τα είδωλα, θανατώθηκαν μαρτυρικά. Ο Νάρκισσος υπήρξε επίσκοπος Αθηνών. Η αλήθεια όμως του Ευαγγελίου, την οποία δίδασκε με ζήλο, εξήγειρε τους ειδωλολάτρες με αποτέλεσμα να τον βασανίσουν φρικτά και να παραδώσει την ψυχή του μαρτυρικά. Ως επίσκοπος Βρετανίας διέπρεψε και ο Αριστόβουλος. Πέθανε ειρηνικά κηρύττοντας μέχρι το τέλος της ζωής του τον Χριστό.

Ἀπολυτίκιον

Tὴν κιθάραν τοῦ Πνεύματος τὴν ἑξάχορδον, τὴν μελωδήσασαν κόσμῳ τὰς ὑπὲρ νοῦν δωρεάς, ὡς ἐκφάντορας Χριστοῦ ἀνευφημήσωμεν· Στάχυν, Ἀμπλίαν, Ἀπελλῆν, σῦν Ναρκίσσῳ, Οὐρβανόν καὶ Ἀριστόβουλον ἅμα. Ὡς γὰρ ἀπόστολοι θεῖοι χάριν αἰτοῦνται ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.