Ο άγιος μάρτυς Επίμαχος

ο Αιγύπτιος

31η Οκτωβρίου

Διέπρεψε μεταξύ των αθλητών του Χριστού, τους οποίους τόσο πολλούς και λαμπρούς εξέθρεψε η Αίγυπτος κατά τους δεινούς διωγμούς της Εκκλησίας. Μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και κατέφυγε στην έρημο όπου ασκήθηκε σε εσωτερικότερο και τελειότερο βίο. Αλλά έπειτα, στο βρασμό του διωγμού αποφασίζει να εμφανιστεί στην Αλεξάνδρεια για να συμμετάσχει από κοντά στη σφοδρή και φλογερή πάλη. Πρώτα βρέθηκε δίπλα στα βασανιστήρια των μαρτύρων, τους οποίους ενίσχυε με τα θερμά και τολμηρά του λόγια. Αργότερα τον συνέλαβαν, τον φυλάκισαν, τον ξέσχισαν με σιδερένια νύχια και τέλος τον θανάτωσαν με ξίφος. Το λείψανό του το παρέλαβαν χριστιανοί και το έθαψαν με κάθε ευλάβεια.

Ἀπολυτίκιον

Ὡς γενναίος ὀπλίτης τοῦ Σωτῆρος, Ἐπίμαχε, τῷ ἐχθρῷ στεῤῥῶς συνεπλάκης, συμμαχίᾳ τῆς πίστεως, καὶ τοῦτον ἐτροπώσω Ἀθλητᾶ, βασάνους πολυτρόπους υποστάς, διὰ τοῦτο ὡς τοῦ Λόγου σε κοινωνόν, τιμώμεν ἀνακράζοντες. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σε στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.