Η αγία μεγαλομάρτυς Βαρβάρα

4η Δεκεμβρίου

Η αγία Βαρβάρα αποτελεί κόσμημα των μαρτύρων του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Καταγόταν από την Ανατολή και έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Ο πατέρας της ήταν ένας από τους πιο πλούσιους και φανατικούς ειδωλολάτρες της Ηλιουπόλεως και ονομαζόταν Διόσκουρος. Μοναχοκόρη η Βαρβάρα, διακρινόταν για την ομορφιά του σώματός της, την ευφυία και τη σωφροσύνη της. Ήταν καλοπροαίρετος άνθρωπος. Επειδή ήταν πολύ όμορφη, ο πατέρας της την έκλεισε σε έναν ψηλό πύργο για να την προστατεύσει από τους κινδύνους. Μια ευσεβής χριστιανή γυναίκα είλκυσε και κατήχησε τη Βαρβάρα στη χριστιανική πίστη. Μετά τη βάπτισή της συνέχισε να ζει μέσα στον πύργο που την είχε κλεισμένη ο πατέρας της. Εκεί επιδόθηκε στην άσκηση και στην προσευχή. Οι δυσκολίες ήταν πάμπολλες, αλλά η αγία Βαρβάρα είχε μάθει να αναθέτει με εμπιστοσύνη στον Θεό όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

Η Βαρβάρα περνούσε τη ζωή της μέσα στο ειδωλολατρικό περιβάλλον «ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι» (A΄ Τιμ. β΄ 2), δηλαδή με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα. Όμως, το μυστικό της δεν έμεινε για πολύ καιρό κρυφό. Ο Διόσκουρος έμαθε ότι η κόρη του ήταν χριστιανή και εκνευρισμένος διέταξε τον αυστηρό περιορισμό της. Άρχισε να φτιάχνει στο σπίτι του ένα λουτρό και διέταξε να ανοίξουν δύο παράθυρα. Η Αγία όμως είπε στους τεχνίτες και άνοιξαν τρία παράθυρα. Στην απορία του πατέρα της απάντησε ότι άνοιξε τρία παράθυρα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τότε, γεμάτος θυμό όρμησε εναντίον της με ξίφος, αλλά εκείνη κατόρθωσε και δραπέτευσε και κατέφυγε στο δάσος. Ο πατέρας της τότε εξαπέλυσε άγριο κυνηγητό μέσα στις σπηλιές και τα δάση όπου κρυβόταν η κόρη του. Τελικά, κατόρθωσε και τη συνέλαβε.

Αλλά ο άσπλαχνος και πωρωμένος ειδωλολάτρης πατέρας παρέδωσε την κόρη του στον ηγεμόνα Μαρκιανό. Αυτός, αφού στην αρχή δεν κατόρθωσε με δελεαστικούς τρόπους να μεταβάλει την πίστη της, διέταξε και τη μαστίγωσαν ανελέητα. Κατόπιν τη φυλάκισε, αλλά μέσα εκεί ο Θεός θεράπευσε τις πληγές της και ενίσχυσε το θάρρος της. Τότε ο ηγεμόνας διέταξε να τη δείρουν και να της ξεσχίσουν το σώμα με σιδερένια νύχια και μετά να τη διαπομπεύσουν δημόσια σέρνοντάς την γυμνή στην πόλη. Αλλά ενώ έβγαζαν τα ρούχα της, άλλα ωραιότερα εμφανίζονταν στο σώμα της! Ο ηγεμόνας, βλέποντας το θαύμα, διέταξε να αποκεφαλιστεί. Χωρίς καθυστέρηση, ο ίδιος ο πατέρας της ανέλαβε και την αποκεφάλισε. Η αγία Βαρβάρα είναι η προστάτης του πυροβολικού.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον

Τῆς Τριάδος τὴν δόξαν ἀνακηρύττουσα, ἐν τῷ λουτρῷ τρεῖς θυρίες ὑπεσημήνω σοφῶς, κοινωνίαν πατρικὴν λιπούσα πάνσεμνε. ὅθεν ἠγώνισαι λαμπρῶς, ὡς παρθένος εὐκλεῆς, Βαρβάρα μεγαλομάρτυς. Ἀλλὰ μὴ παύσῃ πρεσβεύειν ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἦχος δ’

Βαρβάραν τὴν ἁγίαν τιμήσωμεν· ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγίδας συνέτριψε, καὶ ὡς στρουθίον ἐῤῥύσθη ἐξ αὐτῶν, βοηθείᾳ καὶ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ πάνσεμνος.

Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλῃ τῇ φωνῇ· Σὲ νυμφίε μου ποθῶ, καὶ Σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι, καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί· καὶ θνῄσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ’ ὡς θυσίαν ἄμωμον, προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι, Αὐτῆς πρεσβείαις ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Τῷ ἐν Τριάδι εὐσεβῶς ὑμνουμένῳ, ἀκολουθήσασα σεμνὴ Ἀθληφόρε, τὰ τῶν εἰδώλων ἔλιπες σεβάσματα· μέσον δὲ τοῦ σκάμματος, ἐναθλοῦσα Βαρβάρα, τυράννων οὐ κατέπτηξας, ἀπειλὰς ἀνδρειόφρον, μεγαλοφώνως μέλπουσα ἀεί. Τριάδα σέβω τὴν μίαν Θεότητα.

Μεγαλυνάρια

Πατέρα λιπούσα τὸν δυσσεβῆ, θυγάτηρ ἐδείχθης, Βασιλέως τῶν οὐρανῶν, ὑπέρ ὅν προθύμως, ἀθλήσασα Βαρβάρα, λυτρούσαι πάσης νόσου τοὺς προσιόντας σοι.

Χαίροις Ἀθληφόρε πανευκλεῆς, παρθένων ἡ δόξα, καὶ Μαρτύρων ἡ καλλονή χαίροις ἰαμάτων, ἡ πολυχεύμων κρήνη, Βαρβάρα τοῦ Σωτῆρος νύμφη περίδοξε.