Ο όσιος Γεράσιμος

ο Ιορδανίτης

4η Μαρτίου

Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς στη Λυκία. Ο σατανάς όμως του έπαιξε πονηρό παιχνίδι. Κατάφερε και τον παρέσυρε στην αίρεση του Μονοφυσιτισμού. Αλλά ο Θεός, που γνώριζε τις αγαθές του προθέσεις, ευδόκησε να λάμψει στο πνεύμα του η αλήθεια. Όταν κάποτε επισκέφθηκε τον άγιο Ευθύμιο, που ήταν βαθύς γνώστης των Γραφών, και τον άκουσε με ταπεινό φρόνημα, κατάφερε και αναγνώρισε την ορθόδοξη αλήθεια.

Ως χαρακτήρας ο Γεράσιμος ήταν πολύ αυστηρός με τον εαυτό του. Έτρωγε και κοιμόταν τόσο, όσο χρειαζόταν. Έλεγε, μάλιστα, ότι όποιος θέλει να ζήσει περισσότερο, πρέπει να κοιμάται λιγότερο. Όχι μόνο διότι ο πολύς ύπνος κάνει τρυφηλό, άρα ανίσχυρο, στους κόπους το σώμα και πολύ ευάλωτο στις ασθένειες, αλλά και διότι ζωή είναι κυρίως το μέρος του χρόνου που έχουμε συνείδηση. Πότε αυτό συμβαίνει; Όταν είμαστε ξύπνιοι. Και έλεγε επιπλέον: «Είπαν οι σοφοί τον ύπνο αδελφό του θανάτου. Θέλεις, λοιπόν, να βρίσκεσαι περισσότερα χρόνια στη ζωή; Μείνε λιγότερες ώρες στο κρεβάτι σου. Διότι αυτό είναι ένα είδος φερέτρου και εμποδίζει από την ενέργεια, που είναι η θεμελιώδης βάση της ζωής». Αργότερα, ο Γεράσιμος ίδρυσε κοντά στον Ιορδάνη μία κοινοβιακή αδελφότητα, όπου όλοι μαζί ήταν μία ψυχή και μία καρδιά. Ο Θεός τον αξίωσε, ώστε να τον υπακούουν ακόμη και τα άγρια ζώα. Έτσι, είχε ως υπηρέτες του ένα λιοντάρι και έναν όνο, τον οποίο έκλεψαν κάποιοι έμποροι. Νομίζοντας ο Γεράσιμος ότι το λιοντάρι καταβρόχθισε τον όνο, το τιμώρησε. Την τιμωρία του το λιοντάρι τη δέχτηκε με ευχαρίστηση. Κάποια μέρα, όμως, που οι έμποροι ξαναπέρασαν με τον όνο, το λιοντάρι τον άρπαξε και τον έφερε στον Γεράσιμο. Ο Όσιος συγκινήθηκε και ελευθέρωσε το λιοντάρι, όμως εκείνο πήγαινε και προσκυνούσε τον Όσιο. Όταν ο Γεράσιμος εξεδήμησε, άφησε δίπλα του την τελευταία του πνοή και το λιοντάρι.

Ἀπολυτίκιον

Χριστῷ ἐκ νεότητος, άκολουθήσας πιστῶς, ζωὴν τὴν ἰσάγγελον, ἐπολιτεύσω σαφῶς, Γεράσιμε Ὅσιε∙ σὺ γὰρ ἐν Ἰορδάνου, διαλάμψας τῇ χώρᾳ, θῆρα καθυποτάσσεις, τῇ στεῤῥᾷ σου ἀσκήσει∙ Χριστὸς γὰρ ὃν ἐδόξασας, λαμπρῶς σε ἐθαυμάστωσε. Ἦχος α’ Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε Πατὴρ ἡμῶν, Γεράσιμε, νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.