Ο όσιος Γεώργιος

Επίσκοπος Μυτιλήνης

(776 – 821)

7η Απριλίου

Καταγόταν από τα δυτικά παράλια της Μ. Ασίας. Μοίρασε την πατρική του περιουσία στους φτωχούς και ντύθηκε το μοναχικό σχήμα. Κατέφυγε στη Μυτιλήνη, όπου έζησε μέσα σε σπήλαιο με αυστηρή νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Η αγιότητά του έγινε γνωστή στο νησί, γι’ αυτό και χειροτονήθηκε Επίσκοπος Μυτιλήνης σε ηλικία μόλις 28 ετών, χωρίς ο ίδιος να το θέλει από ταπεινοφροσύνη. Στην Κωνσταντινούπολη, όπου μετέβη για να υπερασπιστεί καταπατηθέντα δικαιώματα της εκκλησίας του από τοπικό άρχοντα, γνωρίστηκε με τον τότε πατριάρχη Νικηφόρο Α’, με τον οποίο αγωνίστηκε εναντίον των εικονομάχων ελέγχοντας κατά πρόσωπο τον εικονομάχο αυτοκράτορα Λέοντα Ε’ τον Αρμένιο. Για το λόγο αυτό ραβδίστηκε άγρια κι εξορίστηκε σε νησί της Προποντίδος όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Λόγω πολλών στερήσεων και κακουχιών απεβίωσε σε ηλικία μόλις 45 ετών. Έλαβε το χάρισμα να επιτελεί θαύματα. Γι’ αυτόν το λόγο έλαβε και την προσωνυμία “σημειοφόρος”. Μετά την αναστήλωση των ιερών εικόνων το σεπτό του λείψανο ανακομίστηκε με πολλές τιμές στη Μυτιλήνη, η οποία τον θεωρεί μεγάλο προστάτη της.

Ἀπολυτίκιον

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια, διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.