Μνήμη του Τιμίου Σταυρού

που φανερώθηκε στον ουρανό

7η Μαΐου

Επί βασιλείας του Κωνσταντίου, γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου κι ενώ Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων ήταν ο Κύριλλος, εμφανίστηκε για 2η φορά ο Τίμιος Σταυρός. Το 346 μ.Χ. περίπου, κατά τη διάρκεια της αγίας Πεντηκοστής, εμφανίστηκε στον ουρανό ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, σχηματισμένος από εκθαμβωτικό φως. Όλος ο λαός μπορούσε να δει το Τίμιο Σταυρό, που εκτεινόταν μέχρι το όρος των ελαιών. Το εκπληκτικό αυτό θέαμα προκάλεσε συγκίνηση και χαρά στις ψυχές όλων όσων βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ. Έτσι άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία, όπου δόξασαν τον Θεό και Τον ευχαρίστησαν που τους αξίωσε να δουν αυτό το θέαμα.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’

Τοῦ Σταυροῦ σου ὁ τύπος νῦν ὑπὲρ ἥλιον ἔλαμψεν, ὅνπερ ἐξ ὄρους ἁγίου, τόπω Κρανίου ἐφήπλωσας, καὶ τὴν ἐν αὐτῷ σου Σῶτερ ἰσχὺν ἐτράνωσας, διὰ τούτου κρατύνας καὶ τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν, οὓς καὶ περίσωζε διαπαντὸς ἐν εἰρήνῃ, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ σῶσον ἡμᾶς.