Ο άγιος νεομάρτυς Τριαντάφυλλος

από τη Ζαγορά (1663-1680 μ.Χ.)

8η Αυγούστου

Καταγόταν από τη Ζαγορά της Μαγνησίας. Ήταν δεκαεπτά περίπου χρονών, όταν εργαζόταν ως ναύτης στα πλοία και τον συνέλαβαν οι Τούρκοι. Όταν στη συνέχεια άρχισαν να τον βασανίζουν, φώναζε ως το τέλος του μαρτυρίου του σταθερά και χωρίς μεταπτώσεις: «Χριστιανός είμαι, δεν αρνούμαι τον Σωτήρα μου». Θανατώθηκε στην Κωνσταντινούπολη με αποκεφαλισμό το 1680 μ.Χ., στις 8 Αυγούστου.

Ἀπολυτίκιον

Θείας πίστεως έχων την χάριν, χαίρων ήθλησας ανδρειοφρόνως, Νεομάρτυς Χριστού Τριαντάφυλλε· όθεν ως ρόδον ευφραίνεις ήδύπνευστον, την Έκκλησίαν τη θεία αθλήσει σου. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

 

Μεγαλυνάριον

Χαίροις Νεομάρτυς του Ίησού, των πάλαι Μαρτύρων, Τριαντάφυλλε μιμητής. Χαίροις ο την κλήσιν, Χριστού ομολογήσας, ενώπιον τυράννων, στερρώ φρονήματι.

 

Κοντάκιον. Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον

Αθλητής αήττητος της ευσέβειας, ανεδείχθης Άγιε, καταβαλών τον δυσμενή όθεν Χριστός, Τριαντάφυλλε, μαρτυρική σε εδόξασε χάριτι·