ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3

Το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή 1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας  1 Εκείνο τον καιρό εμφανίστηκε στην έρημο της Ιουδαίας ο Ιωάν­νης ο βαπτιστής. Κήρυττε 2 καὶ λέγων· Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία...

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4

Οι πειρασμοί του Ιησού 1 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 1 Τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να αν­τιμετωπίσει τους πειρασμούς του διαβόλου. 2 καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας...

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5

Η επί του όρους ομιλία 1 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος· καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· 1 Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη ανέβηκε στο όρος, κάθισε, και οι μαθητές του ήρθαν κοντά του.  2 καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων· 2...

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6

Η αληθινή ελεημοσύνη 1 Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 1 «Να προσέχετε την ελεημοσύνη σας, να μη γίνεται μπροστά στους ανθρώπους, για να σας...

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7

Η κατάκριση 1 Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· 1 «Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας, για να μη σας κρίνει κι εσάς ο Θεός. 2 ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν. 2 Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε, και με το μέτρο που μετράτε...

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8

Θεραπεία λεπρού 1 Καταβάντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. 1 Όταν κατέβηκε ο Ιησούς από το όρος, τον ακολούθησε κόσμος πολύς. 2 καὶ ἰδοὺ λεπρὸς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων· Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι. 2 Κι ένας λεπρός τον πλησίασε, τον...