ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β’ 9

Προτροπές για την καλύτερη απόδοση του εράνου 1 Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοί ἐστι τὸ γράφειν ὑμῖν·  1 Για τη βοήθεια προς τους αδερφούς χριστιανούς, το βρίσκω πε­ριττό να σας γράψω. 2 οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι...