Ο όσιος Κοσμάς

ο Μελωδός, Επίσκοπος Μαϊουμά

14η Οκτωβρίου

Ο ποιητής καταγόταν από τα Ιεροσόλυμα. Υπήρξε σύγχρονος του Ιωάννη του Δαμασκηνού (8ος μ.Χ. αι.), συνομίληκος και θετός αδελφός του, αφού ο πατέρας του Δαμασκηνού, Σέργιος τον υιοθέτησε, επειδή έμεινε ορφανός πολύ μικρός. Μορφώθηκε με τη θεία και ανθρώπινη σοφία κοντά στον ίδιο δάσκαλο μαζί με τον Δαμασκηνό. Μαζί επίσης έγιναν μοναχοί στη Λαύρα του αγίου Σάββα. Έγινε επίσκοπος Μαϊουμά. Υπήρξε άριστος υμνογράφος, ποιητής και μελωδός. Είχε τέλη ειρηνικά σε βαθιά γεράματα.

Ἀπολυτίκιον

Οὐράνιο ἃμιλλαν, διατυπῶν ἐν σαρκί, ἐπίγειον αἲνεσιν, τῷ ἐν ὑψίστοις Θεῷ, πανσόφως συνήρμοσας· σὺ γὰρ ὣσπερ κιθάρα, τῆς εὐσήμου σοφίας, ᾔνεσας ὑψηγόρως, τοῦ Σωτῆρος τὴν δόξαν. Διό σε Κοσμᾶ θεηγόρε, ὓμνοις γεραίρομεν.