Η κατά σάρκα Περιτομή του Ιησού Χριστού

1η Ιανουαρίου

Ο Μωσαϊκός Νόμος όριζε την περιτομή των αρσενικών παιδιών, η οποία γινόταν κατά την όγδοη ημέρα από αυτή της γέννησής τους. Η τελετή αυτή γινόταν μέσα σε κτίριο της Συναγωγής το πρωί, με την παρουσία δέκα τουλάχιστον ανθρώπων. Σύμφωνα με το Μωσαϊκό Νόμο, η περιτομή ήταν – τυπικά μόνο – σωματική και συμβόλιζε την περιτομή της καρδιάς, την οποία ενεργούσε ο ίδιος ο Θεός. Οχτώ ημέρες μετά τη γέννηση του Ιησού, η Μητέρα Του και ο Ιωσήφ οδήγησαν το Θείο Βρέφος στη Συναγωγή της Βηθλεέμ, όπου τελούνταν η περιτομή, εφαρμόζοντας στο νεογέννητο Χριστό ό,τι προέβλεπε ο Μωσαϊκός Νόμος.

Ἀπολυτίκιον

Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες, Θεὸς ὢν κατ’ οὐσίαν, πολυεύσπλαγχνε Κύριε∙ καὶ Νόμον ἐπληρῶν, περιτομὴν θελήσει καταδέχῃ σαρκικήν, ὃπως παύσῃς τὰ σκιώδη, καὶ περιέλῃς τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἡμῶν. Δόξα τῇ ἀγαθότητι τῇ σῇ∙ δόξα τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου∙ δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου..