Ο όσιος Στέφανος

ο Νέος Ομολογητής

28η Νοεμβρίου

Ο όσιος Στέφανος έζησε τον 8ο μ.Χ. αιώνα. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και οι ευσεβείς γονείς του, Ιωάννης και Άννα, τον ανέθρεψαν κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Από νεαρή κιόλας ηλικία ήταν γνώστης των ιερών Γραφών. Οι γονείς του ενίσχυσαν τη θεάρεστη ενασχόληση του Στεφάνου και φρόντισαν να λάβει αξιόλογη μόρφωση. Έχοντας πλέον αποκτήσει πλήρη θεολογική κατάρτιση, ο Όσιος αναδείχθηκε ηγούμενος στο περίφημο όρος του αγίου Αυξεντίου. Υπήρξε εξαιρετικός ποιμένας, ενώ δεν σταμάτησε ποτέ να υποβάλλεται σε σκληρούς πνευματικούς αγώνες. Το 741 μ.Χ. ανέβηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Κωνσταντίνος ο Κοπρώνυμος, ο οποίος συνέχισε το αιρετικό έργο του Λέοντα Γ΄ του Ισαύρου καταστρέφοντας ιερούς ναούς και εικόνες και διώκοντας τους ομολογητές της ορθόδοξης πίστης. Ο Στέφανος δεν τρομοκρατήθηκε από τις διώξεις και τις απειλές του Κωνσταντίνου και τιμούσε τις εικόνες κηρύττοντας τα δόγματα της Ορθοδοξίας. Όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε με τις αυτοκρατορικές διαταγές, αλλά και χαρακτήρισε αιρετικούς τους εικονομάχους βασιλείς. Καταγγέλθηκε στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο, ο οποίος ήλπιζε με την προσωπική του επιβολή να δαμάσει το φρόνημα του Στεφάνου όταν θα τον έφερναν μπροστά του. Συνέβη όμως το αντίθετο. Ο Στέφανος με πολλή παρρησία και θάρρος στο να διακηρύττει την πίστη που ομολογούν όσοι είναι σε κοινωνία με τον Χριστό, έλεγξε αυστηρά κατά πρόσωπο τον αυτοκράτορα. Ο Όσιος αρνήθηκε να υπογράψει ένα κείμενο με το οποίο θα δεχόταν την αίρεση και κλείστηκε στη φυλακή. Στη συνέχεια εστάλη σε τόπο εξορίας, όπου και θανατώθηκε με λιθοβολισμό από φανατικούς αιρετικούς. Ένα ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι έδωσε τέλος στη ζωή του Στεφάνου (767 μ.Χ.). Κατόπιν, το σώμα του το έριξαν στη θάλασσα, αλλά ευσεβείς χριστιανοί που το βρήκαν όταν τα κύματα το έφεραν στην παραλία, το έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή.

Ἀπολυτίκιον

Θείαν ἄσκησιν ἐνδεδειγμένος, σκεῦος γέγονας δικαιοσύνης διαπρέπων ταῖς σεπταῖς ἀναβάσεσι· καὶ τοῦ Χριστοῦ τὴν εἰκόνα σεβόμενος, μαρτυρικῆς ἠξιώθης φαιδρότητος. Θεῖε Στέφανε, ἐν ὅπλῳ ἡμᾶς στεφάνωσον τῆς θείας εὐδοκίας τοὺς ὑμνοῦντας σε.

Ἀσκητικῶς προγυμνασθεὶς ἐν τῷ ὄρει, τὰς νοητὰς τῶν δυσμενῶν παρατάξεις , τῇ πανοπλίᾳ ὤλεσας παμμάκαρ τοῦ Σταυροῦ ˙ αὖθις δὲ πρὸς ἄθλησιν, ἀνδρικῶς ἀπεδύσω, κτείνας τὸν Κοπρώνυμον , τῷ τῆς πίστεως ξίφει , καὶ δι᾽ ἀμφοῖν ἐστέφθης ἐκ Θεοῦ ,ὁσιομάρτυς ἀοίδιμε Στέφανου.