Ο άγιος και θεοφόρος Ιωάννης ο Νηστευτής

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

2α Σεπτεμβρίου

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και αρχικά είχε ως ασχολία τη χαρακτική τέχνη. Σε αυτόν απονεμήθηκε για πρώτη φορά από τη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως το 587 μ.Χ. ο τίτλος «οικουμενικός πατριάρχης». Το πατριαρχικό αξίωμα δεν το επιδίωξε και το δέχτηκε ύστερα από πολλές πιέσεις. Έλαβε την προσωνυμία «Νηστευτής» λόγω της μεγάλης του ροπής προς την άσκηση και τη νηστεία. Ο Ιωάννης ποίμανε την Εκκλησία 13 και πλέον έτη επί βασιλείας του Μαυρικίου (582-602 μ.Χ.). Το μέγεθος της φτώχειας του φαίνεται από το εξής γεγονός: ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος, που πολύ θαύμαζε τη φρόνηση και το αφιλοχρήματο του Αγίου, έσκισε χρεωστικό συμβόλαιο με το οποίο ο Πατριάρχης δανείστηκε από αυτόν χρήματα για τους φτωχούς με υποθήκη την περιουσία του. Τελικά όμως αποδείχτηκε πως αυτή δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα φτωχό κρεβάτι και ένα φτωχότερο κάθισμα, τα οποία παρέλαβε ο αυτοκράτορας στο ανάκτορό του ως ιερό κειμήλιο. Ο Ιωάννης ο Νηστευτής άφησε τη μνήμη ενός πραγματικά αγίου ανθρώπου. Απεβίωσε ειρηνικά το 595 μ.Χ.

Ἀπολυτίκιον

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια, διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ Ἰωάννη, Ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.