ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 1

Χαιρετισμός 1 Πέτρος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας καὶ Βιθυνίας, 1 Ο Πέτρος, απόστολος του Ιησού Χριστού. Προς τους χριστιανούς που ζουν σκορπισμένοι προσωρινά στον Πόντο, στη Γαλατία, στην Καππαδοκία,...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 2

Το ακρογωνιαίο λιθάρι και ο λαός του Θεού 1 Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς, 1 Πετάξτε, λοιπόν, από πάνω σας κάθε είδους κακία, κάθε λογής δολιότητα, υποκρισία, φθόνο και κάθε είδους κατάκριση. 2 ὡς...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 3

Πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι γυναίκες και οι άντρες 1 Ὁμοίως αἱ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσι τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται, 1 Οι γυναίκες επίσης να υποτάσσεστε στους άντρες σας. Έτσι,...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 4

Η αλλαγή στον τρόπο της ζωής 1 Χριστοῦ οὖν παθόντος ὑπὲρ ἡμῶν σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε, ὅτι ὁ παθὼν ἐν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίας, 1 Αφού, λοιπόν, ο Χριστός πέθανε για μας ως άνθρωπος, πρέπει κι εσείς να οπλιστείτε με το ίδιο φρόνημα, γιατί όποιος...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 5

Προτροπές στο ποίμνιο της Εκκλησίας 1 Πρεσβυτέρους τοὺς ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συμπρεσβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων, ὁ καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός, 1 Στους πρεσβυτέρους σας έχω να δώσω μερικές συμβουλές ως πρεσβύτερος κι εγώ, μάρτυρας...