ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1

Προοίμιο 1 Παῦλος, δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ’ εὐσέβειαν 1 Ο Παύλος, δούλος του Θεού, που με έστειλε ο Ιησούς Χριστός, για να  διαδώσω την πίστη των εκλεκτών του Θεού και τη βαθιά γνώση της...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3

Ο χριστιανός στην κοινωνία 1 Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, 1 Να θυμίζεις στους πιστούς να υποτάσσονται στους άρχοντες και σ’ αυτούς που ασκούν την εξουσία, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι για...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2

Οδηγίες για κάθε τάξη πιστών 1 Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ. 1 Εσύ, όμως, να διδάσκεις ό,τι συμφωνεί με τη σωστή διδασκαλία. 2 Πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ. 2 Να παρακινείς τους ηλικιωμένους...