ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6

Η τήρηση του Σαββάτου 1 Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ σπορίμων· καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τοὺς στάχυας καὶ ἤσθιον ψώχοντες ταῖς χερσί. 1 Το δεύτερο Σάββατο μετά το πρώτο Σάββατο του Πάσχα, συνέβη να περνάει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα...

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7

Ο Ιησούς θεραπεύει το δούλο του εκατόνταρχου 1 Ἐπεὶ δέ ἐπλήρωσε πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καπερναούμ. 1 Όταν τελείωσε ο Ιησούς τη διδασκαλία του προς το λαό, πήγε στην Καπερναούμ. 2 Ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλε...

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1

Σκοπός της συγγραφής του Ευαγγελίου 1 Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 1 Πολλοί προσπάθησαν να συνάξουν διήγηση για τα γεγονότα, που είναι βεβαιωμένο ότι συνέβησαν ανάμεσά μας,  2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ...

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2

Η γέννηση του Ιησού 1 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 1 Τις ημέρες εκείνες ο καίσαρας Αύγουστος έβγαλε διάταγμα να απογραφεί όλη η οικουμένη. 2 αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς...

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4

Οι πειρασμοί του Ιησού 1 Ἰησοῦς δὲ πλήρης Πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον 1 Ο Ιησούς γεμάτος από Πνεύμα Άγιο, έφυγε από τον Ιορδάνη. Το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο, 2 ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ...

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5

Η κλήση των πρώτων μαθητών 1 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 1 Καθώς τα πλήθη συνωστίζονταν κάποτε γύρω του για ν’ ακού­σουν το λόγο του Θεού κι εκείνος στεκόταν στην όχθη της...