Οι άγιοι μάρτυρες Θεόπεμπτος και Θεωνάς

5η Ιανουαρίου

Επί αυτοκρατορίας Διοκλητιανού (284 – 305 μ.Χ.) οι χριστιανοί διώχθηκαν ανελέητα. Κατά την εποχή του διωγμού καταστράφηκαν πολλοί ναοί και ιερά βιβλία, ενώ βασανίστηκε και θανατώθηκε πλήθος χριστιανών. Στα χρόνια εκείνα έζησε και μαρτύρησε ο επίσκοπος Θεόπεμπτος, ο οποίος δεν δίστασε να ομολογήσει με παρρησία την πίστη του και να επικρίνει τον αυτοκράτορα. Οι διώκτες των χριστιανών συνέλαβαν τον Θεόπεμπτο και τον υπέβαλαν σε σειρά μαρτυρίων, τα οποία όμως συνοδεύτηκαν από θαύματα. Στην αρχή, οι βασανιστές του τον έριξαν σε καμίνι που έκαιγε, αλλά με τη χάρη του Θεού ο Επίσκοπος βγήκε σώος. Στη συνέχεια, οι ειδωλολάτρες τού έβγαλαν το ένα μάτι και του έδωσαν να πιει δηλητήριο, το οποίο όμως δεν προξένησε βλάβη στον Άγιο. Το θαύμα αυτό, αλλά και οι αρετές και η ηθική φυσιογνωμία του Θεόπεμπτου, προσείλκυσαν στη χριστιανική πίστη το μάγο Θεωνά, που κατασκεύαζε δηλητήρια. Ο Θεόπεμπτος, αφού υπέστη και άλλα βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε από τους διώκτες της χριστιανικής πίστης και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Οι ειδωλολάτρες θανάτωσαν και τον Θεωνά, που είχε το θάρρος να ομολογήσει τον Χριστό, θάβοντάς τον ζωντανό.

Ἀπολυτίκιον

Ἱερωσύνης τῇ στολῇ διαπρέπων, ἀθλητικῶς τὸν δυσμενῆ ἐτροπώσω, ὡς Ἱεράρχης ἔνθεος Θεόπεμπτε∙ ὅθεν πρὸς ἐπίγνωσιν, ἀληθείας προσάγεις, Θεωνᾶν τὸν ἔνδοξον, προσελθόντα Κυρίῳ∙ μεθ’ οὗ δυσώπει πάντοτε σοφέ, ὑπὲρ τῶν πίστει, τιμῶντων τοὺς ἄθλους σου.